ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് പാത പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പുഷ്പം എടുക്കരുത്

വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്തരത്തിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് കഴിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ചില വഴിപാടുകൾ ഉണ്ട് ഈ വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം തന്നെ വന്ന് ചേരും എന്ന് പറയാം. അത്തരത്തിൽ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനും തൊഴിലിൽ നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അകറ്റുവാനും കൂടാതെ കണ്ടെത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹാരങ്ങൾ കാണുന്നതിനും.

   

ആഗ്രഹസാഫല്യം വേഗത്തിൽ ആകുവാനും ചില വഴിപാട് സ്വാമിക്ക് കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമം തന്നെ ആകുന്നു ഈ വഴിപാട് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഭവിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുവാൻ സാധിക്കുക അതിനാൽ സ്വാമിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ഒരു വഴിപാട് കഴിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്തോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും വ്യക്തിപരമായ ചർച്ചയാ ദോഷങ്ങൾ മാറി തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി ഉണ്ടാകും.

എന്നാണ് വിശ്വാസം. വെറ്റില മാല കൂടാതെ തുളസി മാലയും ആഞ്ജനേയ സ്വാമിക്ക് സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. തുളസി പാദപൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. തുളസി ഉപയോഗിക്കാത്തത് മറ്റൊന്നുമല്ല തുളസിയിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അതിനാലാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി പാത പൂജയ്ക്ക് തുളസി ഉപയോഗിക്കാത്തത്.

ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തി കൂടുതൽ ഉള്ളതാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയോട്. അതിനാൽ തുളസി കാൽക്കൽ വെച്ച് ഒരിക്കലും തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. തുളസിമാല പാത പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കോപത്തിന് ഇരയാക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *