നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ശനി ദോഷം മാറാനായി ചെയ്യാവുന്ന ചില വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും

ഏവരും ബൈക്കുന്ന ഒരു ദേവനാണ് ശനി ദേവൻ ശനി ഭഗവാൻ യമന്റെ സഹോദരനും ധർമ്മത്തിന്റെ ദേവനുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ചിലർ ശനിദേവനെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അവതാരമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന പരിഹാരങ്ങളെയും പറ്റി മനസ്സിലാക്കാ. കറുപ്പ് നിറത്താൽ സൂര്യദേവൻ ഈ പുത്രൻ തന്നെയാണോ എന്നുവരെ സംശയിച്ചിരുന്നു പുത്രനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടായി.

   

എന്നും ഇത് സൂര്യദേവൻ കാണുകയുണ്ടായി. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ സമയം കുട്ടിയായിരുന്ന ശനിദേവന് അതിയായ വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും അമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുവാൻ തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ നിവേദിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ശനിദേവനെ ആഹാരം നൽകുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് ജയാദേവി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ശനിദേവൻ അമ്മയെ ചവിട്ടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനാലാണ് ശനിദേവൻ മുടന്തനായി മാറിയത്.

ഛായാദേവി കടുത്ത ശിവഭക്തയായതിനാൽ വയറ്റിൽ വച്ചുതന്നെ ഭഗവാനും പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി ഇതിനാൽ തന്നെ ശനിദേവനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി. ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ ജന്മത്തിൽ വന്നുചേരുന്നതാണ് ഏതുതരത്തിലുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തുവോ അവ ഈ ജന്മത്തിൽ ശനി ദോഷമായി അനുഭവിക്കുന്നു. ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ് ശനി ദോഷത്താൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന.

ലക്ഷണങ്ങൾ ജോലിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥത കുറവ് കല്യാണം വൈകുക അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക. ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഒരിക്കലെടുക്കുന്നത് ശനി ദോഷത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു ശനിയാഴ്ച ഭാനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഉത്തമമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *