നമ്മുടെ ഏതാഗ്രഹവും നന്ദിദേവനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ലഭിക്കും

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന രീതി ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

   

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്ദിയെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നന്ദിദേവ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രമോ പ്രാർത്ഥനയോ ഒന്നും പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല ഓം നമശിവായ മന്ത്രം 12 പ്രാവശ്യം നന്തിദേവനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

12 പ്രാവശ്യം നന്തിദേവൻ എടുത്ത് ഓം നമശിവായ മന്ത്രം ഉരുവിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്ദിദേവ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കരുതേണ്ടതുണ്ട്. കരുതേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്ദിദേവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് പൂക്കൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫലങ്ങൾ ആയിരിക്കാം.

തീർച്ചയായിട്ടും വേണമെന്ന് കരുതി ചെയ്താണ് ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും അങ്ങനെ നന്ദി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പൂക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളാണ് നന്തിദേവന് സമർപ്പിച്ച് കൂടുതലായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. കാതിൽ കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് നടന്നു കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *