നല്ല കാലം വരുന്നതിനു മുൻപ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചുതരുന്ന ചില നല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ

സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ഈ ഭൂമിയുടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നാഥനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനപ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ലോകത്ത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കുറച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

   

പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നല്ലകാലം വരാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സൂചനകളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിവപുരാണ പ്രകാരം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും ഉയർച്ചയും എല്ലാം വന്നുചേരാൻ പോവുകയാണ്.

നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി വെളുപ്പിന് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റു വരികയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രക്കല കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത്.

അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്നാം പിറദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കറുത്തവാബ് അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസി കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പിറ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു പിറ നമ്മൾ കാണുന്ന കാണാൻ സാധിച്ചത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാൻ ദർശനം കാണണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *