ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ മൂകാംബിക അമ്മ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ

മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അമ്മയുടെ ശക്തിയും ആ ഒരു ഭക്തിയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് എന്നാൽ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാനായി നമ്മുടെ ഇഷ്ടം മാത്രമല്ല അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിൽ ദേവി കാണിച്ചുതരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരാൾ എത്ര തന്നെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും.

   

അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിളിയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിലെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂകാംബിക അമ്മയുടെ നാമം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുക ഇല്ലെങ്കിൽ നാം അറിയാതെ തന്നെ മൂകാംബിക അമ്മയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു കൊണ്ടു വരുന്നത് അമ്മ നമ്മെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണ്.

രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂചന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടദേവി ദേവന്മാർ ഒക്കെയുണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കും. മൂകാംബിക അമ്മയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ.

ഗണപതി സ്വാമിയെ അങ്ങനെ മറ്റു ഭാഗവാന്മാരെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് മൂകാംബിക അമ്മയുടെ ആ മുഖം മനസ്സിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുക അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ കാണാൻ സമയമായി എന്ന് വേണം കരുതാൻ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *