സർപ്പ ദോഷം സംഭവിച്ചവർക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്

മഹാദേവന്റെ കഴുത്തിലെ ആഭരണം സർപ്പമാകുന്നത് ഒരു നാഗത്തിൻ മേലാകുന്നു. ഈ പരിശുദ്ധിക്ക് കോട്ടം വരുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യാനിട വന്നാൽ സർപ്പ ദോഷം എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ 6 8 12 തുടങ്ങിയ അനിഷ്ട ഭാവങ്ങളിൽ സർപ്പ ദോഷത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നതാണ് കൂടാതെ നാലാം ഭാവത്തിൽ വരുന്നതും കൂടാതെ ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്.

   

സർപ്പ ദോഷം വന്നാലും വലിയ ദോഷങ്ങൾ ഈ ജാതകത്തിന് വന്നുചേരുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ജാതകത്തിൽ കണ്ടാലും വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങുക സ്വഭാവം ദുഷിക്കുക എന്നിവ കാണുന്നു. സ്വഭാവത്തിൽ വന്നുചേരുന്നതാണ്. ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിലെ ചില പ്രവർത്തികൾ മാത്രം വന്നുചേരുന്ന ദോഷമാകണം എന്നില്ല മൊഞ്ചൻമത്തിൽ സർപ്പത്തെ അഥവാ ഉപദ്രവിച്ചാലും പൂർവികർ.

എന്തെങ്കിലും വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തതിന്റെ അനന്തരഫലമായും ഈ ജന്മത്തിൽ സർപ്പ ദോഷം നാം ചിലപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സർപ്പ ദോഷം വന്നാൽ കാണാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം. ത്വക്ക് രോഗം കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞ നാം കേൾക്കുന്നതാണ് സർപ്പ ദോഷത്താൽ പലതരം ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നു.

എന്ന് പാണ്ട് മുതലായ പല രോഗങ്ങളും തൊക്ക് സംബന്ധമായി വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ സർപ്പ ദോഷത്താൽ വന്നുചേരുന്നതാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമാകുന്നു. ദോഷമുള്ളവർക്ക് സുഖമായി ഉറങ്ങുവാൻ ഒരിക്കലും പറ്റുന്നതല്ല ഇവർ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഇവർക്ക് ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *