ഈ ഗണപതി ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്… 2023 പുതുവർഷത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഭവിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തെ അറിയാതെ പോകല്ലേ.

ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താതെ ഇന്നുവരെ ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ സംസ്കൃതനായാൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടും നമുക്ക് വിജയം നേടുകയുള്ളൂ. ഗണപതി ഭഗവാന്റെ നാലു രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോട് കൂടി മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചു കൊണ്ട് ഓം ഗം ഗണപതേ നമഹ എന്ന മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മനസ്സിൽ ഒരു വെട്ട് മനസ്സ് ഏകകൃതമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള 4 ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

   

ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പുതുവർഷം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സ് ഏകാഗ്രതമാക്കി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

ഭഗവാന്റെ നാല് ഭാവത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ മരിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുക. ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. അതുപോലെതന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപപ്രതിഷ്ഠ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് 223 ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം.

വിദേശവാസം ധനലാഭം തൊഴിൽ ലഭ്യത ഉയർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീട്ടിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചിത്രം പൂജമുറി വെച്ച് വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ബഹുമാനവും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭാഗത്തുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *