ഇവയിൽ ഏത് നമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപെട്ടത് എങ്കിൽ താഴെ പറയാമോ…. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞുതരാം. | Which Number Is Your Favorite.

Which Number Is Your Favorite : വളരെ വ്യത്യസ്തകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒന്നു മുതൽ 5 വരെയുള്ള സംഖ്യകളിൽ ഒരു സംഖ്യ നിങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം. മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച സംഖ്യ പിന്നീട് യാതൊരു കാരണവശാലും മാറ്റുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുക.

   

ആ സംഖ്യ അതിനുശേഷം മാറ്റുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതായത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സംഖ്യയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരണവും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹൈന്ദവ ശാസ്ത്ര പ്രകാരം കൂട്ടിയിണക്കി നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

നമുക്ക് ഓരോ സംഖ്യകൾ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ഓരോ സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുടെയും ജീവിത രഹസ്യം എന്നത്. ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സംഖ്യ എന്നാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊതുവെ ഊർജ്ജലരായ വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും. ചിലത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകും.

അതുപോലെതന്നെ കുടുംബത്തോട് വലിയ സ്നേഹം ഉള്ളവരാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ശോഭിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏറെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നൽകേണ്ടി വന്നാലും അവർ വിജയകോടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *