സ്ത്രീകൾ വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം

സ്ത്രീകൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഏതൊക്കെ കാര്യം ആണെന്ന് പരിശോധിക്കാം..സന്ധ്യ സമയത്ത് തീർച്ചയായും സ്ത്രീകൾ വിളക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. വീട്ടിലെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ശ്രീസാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയെ ശക്തി സ്വരൂപണിയും ഒക്കെയായി കണ്ടുവരുന്നത്. മതപരമായ സ്ത്രീകൾക്ക് സാന്നിധ്യമാണ് കൊടുക്കാറ് സ്ത്രീകൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ.

   

വളരെ ദൈവികമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകും വിളക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ വൃത്തിയായി കഴുകി വൃത്തിയായി തുടച്ച് ജലാംശം കളഞ്ഞു അതിൽ എണ്ണയും ആവശ്യനുസരണം നീയും വിളക്കിലൊഴിച്ച് അഞ്ച് തിരിയിട്ട് വിളക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ സന്ധ്യ സമയത്ത് തുണികൾ അലക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല തുണികൾ വൃത്തിയാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയേറെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സന്ധ്യാസമയത്ത് വിളക്ക് വച്ചതിനുശേഷം തുണികൾ അലക്കാനോ അഴുക്ക് ജലം പുറത്തേക്ക് കളയാനോ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാനോ ഒന്നും പാടുള്ളതല്ല. പ്രകാരം വളരെ മാന്യമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വീടുകളിൽ ചടങ്ങുകളിലും ആഘോഷങ്ങളിലുമൊക്കെ അതിനെ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവസരങ്ങളിൽ.

എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്ന അവരെ എല്ലാവിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ പുരുഷന്മാർ മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സന്ധ്യാസമയത്തിന് മുന്നേ തന്നെ വീടിന്റെ അകം വളരെ വൃത്തിയായി തുടച്ച് അടിച്ചുവാരി അഴുക്കുളത്തെ മാറ്റി വൃത്തിയാക്കേണ്ടത്, തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *