2023 മാർച്ച് 1 മുതൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശുക്രൻ ഉദിക്കും… ഈശ്വര ചൈതന്യത്താൽ രാജയോഗമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.

രാഹുവും ശുക്രനും ചേർന്ന് ഭാഗ്യവും സൗഭാഗ്യവും ധനപരമായിട്ട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളും ഒക്കെ സമ്മാനിക്കുന്നതായെ കുറച്ചു നക്ഷത്ര ജാതകക്കാർ ഉണ്ട്. ഇവരുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഒഴിയുകയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒക്കെ മാറുകയും ജീവിതത്തിൽ സകലവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുവാനുള്ള യോഗവും വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സമയമാണ് മാർച്ച് മാസം. ഒരുപാട് പ്രതീഷകൾക്കൊക്കെ വക നൽകുന്ന പ്രതീഷകളൊക്കെ പൂവണിയുന്ന സമയം.

   

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഈ സമയം ശുക്രൻ മേടത്തിൽ വരുകയും രാഹുവുമായി ചേരുകയും ഈ സമയം രാഹു മേടം രാശിയിൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 12ന് ശുക്രൻ മീനം വിട്ട് മേടം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി വരെ ശുക്രൻ്റെയും രാഹുവിന്റെയും സംയോഗം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. ശേഷം ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ശുക്രൻ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ അഞ്ചു നശാത്രകാർക്ക് ധനപരമായ നേട്ടം വന്നുചേരും.

ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സകലവിധ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ മാഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതാപത്തോടെ കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള യോഗം വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ്. ചിങ്ങം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ചു രാശികാർക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒക്കെ മാറി കിട്ടും ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ലഭിക്കും എന്നാൽ പറയുന്നത് പോലെ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പുണ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ലഭ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ജീവിതത്തിലെ സകല ദുരിതവും മാറി ഭാഗ്യ കാലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും എന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നേടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കുവാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും. ചില ഗ്രഹദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ധനധർമ്മങ്ങൾക്ക് മുൻ തൂക്കം നൽകുക. കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾ കൈതാഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : SANTHOSH VLOGS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *