ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും

ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കരുണയും കടാക്ഷവും ഒക്കെ ഒരുപാട് തവണ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എപ്പോഴും നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ മനസ്സ് വല്ലാതെ പിടയുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് വല്ലാതെ ദുഃഖിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കടൽ ശാന്തമാകുന്നത് പോലെ ശാന്തമാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.

   

പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു വല്ലാത്ത നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മംഗള കാര്യമാകാം. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യമാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർച്ചയാകും ആഗ്രഹ എന്തായാലും അത് നടന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭഗവാനും മൂന്നു തവണയായിട്ട് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.

ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി സ്വരൂപത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അല്പം ദൂരെയാണെങ്കിലും ആ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വേണം ഈ വഴിപാട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭാവത്തിലാണ് ഈ വഴിപാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ. ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക.

നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും നമ്മളിലുള്ള ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടാകാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില വഴിപാടുകൾ ഉണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ നമ്മൾ ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടാകാനും വർധിക്കാൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടോത്തര പുഷ്പാജലി. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *