മുട്ട് തേയ്‌മാനം ഉണ്ടാവുന്നത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്… അറിയാതെ പോവല്ലേ.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന സന്ധികളിൽ ഓനാണ് കാൽ മുട്ട്. കാൽ മുട്ട് തേയ്മാനം ബാധിക്കുന്നവരിൽ 80 ശതമാനത്തോളം പേർ 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ളവരാണ് എന്നാണ് ഏകദേശം കണക്ക്. അവരിൽ 40% ത്തോളം ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. മറ്റോരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രേസനം ഏറെ കൂടുതലായി പുരുഷന്മാരെക്കൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ്.

   

ചെറുപ്പക്കാരിൽ വളരെ അപൂർവമാണ്. ഇത് മുട്ടിനും ഒരേ സമയം തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്ന രീതിയാണ് മിക്ക ആളുകൾക്കും കണ്ടുവരുന്നത്. ഉടനെ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാരണം അമിതവണ്ണം, ജനിതക ഘടകങ്ങൾ, ജീവിതശൈലി, മെറ്റബോളിക് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ്. കൂടാതെ കായികമായി അധ്വാനിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്നവരിലും വരുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്.

എങ്ങനെയാണ് തേയ്മാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ സന്ധികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലുകളിൽ കൂട്ടി ഉരസുവാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആർട്ടിക്കുലർ കാർഡിലെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കാർറ്റലേജ് ഉണ്ട്. തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഉരസുബോൾ ഉള്ള ഗർ ഷണത്തെ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അർപ്പിക്കുലർ കാർഡ് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിന്റെ ഫലമായി നിലവിൽ തമ്മിൽ ഉള്ള ഗർഷണം കൂടുകയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കൂടുതൽ കാലങ്ങളോളമായി ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ മാനം അധികഠിനമായ വേദന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വന്നുചേരുക. പിന്നെയും നീയൊരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടവിധത്തിൽ ശ്രദ്ധ നൽകി എന്നില്ല എങ്കിൽ കാലുകൾ വളഞ്ഞു പോകുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. മുട്ട തേയ്മാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതി കഠിനമായ വേദന തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Kairali Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *