നമ്മൾ ഒരിക്കലും അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ

നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈശ്വരനോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തരം പ്രാർത്ഥനകളാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കണം.

   

ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു രീതി. എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ നല്ലോണം ജീവിച്ച് മോക്ഷം ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹവായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ. ശരി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ എവിടെയാണ് തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്.

എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ നശിക്കണം മറ്റൊരാൾ തകരണം മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷം വന്നുഭവിക്കണം മറ്റൊരാൾ എന്നോട് തിരിച്ച് അനുഭവിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ അത്തരത്തിൽ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ്.

2 മത്തെകാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നാണ് പ്രമാണം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്റെ പകുതി ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രയത്നം ചെയ്യാതെ ഈശ്വരനോട് പോയിട്ട് ദൈവമേ എനിക്ക് അത് നേടി തരണേ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കണം എനിക്ക് നേടാൻ സാധിക്കണേ എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *