ഈ ഓണം മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ വഴിപാടുകൾ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർഷം മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലകാലം ആണെന്ന് കരുതാം

ഓണക്കാലം വരുകയാണ് ഓണം സമ്പത്തിനെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നാളുകളാണ് ഇനിയങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള വഴിപാടുകൾ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ കായികങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏത് അമ്പലത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്.

   

പക്ഷേ പലരും തിരുവോണം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങ് വിട്ടു പോകും വീട്ടിലെ തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ മറക്കണ്ട അമ്പലത്തിൽ പോവുക അമ്പലത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏതു ദിവസം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്.

പോകുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓണക്കോടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഓണക്കോടി എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ പാട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലികൾ കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. കുടുംബ നാഥനല്ല കുടുംബനാഥയാണ് കുടുംബം നോക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബനാഥയുടെ പേരിൽ അമ്മയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പേര് നടത്തണം. നടത്തേണ്ട പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നു പറയുന്നത്.

ആയൂർ സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി യാണ് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തിനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും വളരെയേറെ നല്ലതാണ് ആയൂർ സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള അരിഷ്ടങ്ങളും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഉണർവും എല്ലാ രീതിയിലും ദീർഘായുസ്സും എല്ലാ രീതിയിലും ഉന്മേഷവും ഉയർച്ചയുംഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *