എത്ര വലിയ സങ്കടം മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉടൻ തീരും സൗഭാഗ്യം നിങ്ങളെ തേടി വരും… ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ.

സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ദേവതയാണ് വരാഹി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എത്രയധികം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്രയധികം പൊട്ടുകയാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ അമ്മയോട് ആ സങ്കടം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ള സകല ദുഃഖത്തെയും നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് തുടച്ചു നീക്കി ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുവാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയുന്ന അമ്മയാണ് വരാഹി എന്ന് പറയുന്നത്.

   

വരാഹി ദേവി എപ്പോഴും നമ്മൾ വരാഹി അമ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം അമ്മ. വരാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രീതി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വിളക്കുവശം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അവയെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലേശങ്ങൾ അതായത് സാമ്യം ആയിരിക്കാം മാനസിക ദുഃഖങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. അതെല്ലാം തുടച്ചുനീക്കി ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ പഴയ മുട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്. ആ വഴി മുട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ആയിരം വഴികൾ മുൻപിൽ തുറക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം.

നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ്. ആ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും തേടുന്ന സമയത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ദേവിയുടെ സഹായം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ്.ൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു തരും എന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *