മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് ദേവി നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

കേരളത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി സ്ത്രീ പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗീകാരമാരിൽ ഒന്നാണ് മൂകാംബിക ദേവി പരാശക്തി ദേവിയുടെ മൂന്നു ഭാവങ്ങളായ മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാ സരസ്വതി എന്നീ ദേവിമാരുടെ സമന്വയമാണ് മനുഷ്യരുടെ ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി ദേവിയുടെ ഈ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നുവോ.

   

ആ ഭാവത്തിൽ ദേവി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് സംരക്ഷണവും ദേവി നൽകുന്നതാകുന്നു ഇത് ഏവരുടെയും അനുഭവം തന്നെയാണ്. സ്വയം ലിംഗമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നീട് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടെയെത്തി ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എന്നും ഉണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഒരിക്കലും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദർശനം നടത്താതെ ഇരിക്കരുത് ദർശനം നടത്തേണ്ടതാകുന്നു.

എപ്പോഴും മൂകാംബിക ദേവിയെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ദേവിയുടെ ചിന്തകൾ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സദാസമയവും ദേവിയുടെ ചിന്ത മാത്രം മനസ്സിൽ നിറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ദേവിയുടെ ദർശനത്തിനായി അമ്മ നമ്മെ വിളിക്കുന്നതിനാൽ ആകുന്നു.

നാം എത്രതന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുവാനായി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്താലും ദേവി നമ്മെ വിളിക്കാതെ നാം ഒരിക്കലും അവിടെ എത്തുന്നതല്ല ഭക്തർക്ക് എപ്പോൾ ദർശനം നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സമയം മാത്രമേ അവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും അല്ലാത്തപക്ഷം എത്രതന്നെ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്കിലും അവിടെ നാം എത്തിച്ചേരുന്നതല്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *