പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം നേടിയിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നാഥനാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ചില ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന്.

   

അതിൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂവളത്തിന്റെ ചെടി താനെ പൊട്ടിമുളച്ച വരുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത്തരത്തിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കും ഉറപ്പാക്കാം ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഭൂപടം ഏത് മണ്ണിൽ ആണോ പൊട്ടിമുളച്ച തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വച്ച് വളർത്തുന്നതല്ല പറയുന്നത് തനിയെ കൂവളം പൊട്ടിമുളച്ച ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് .

ആ വീട്ടിൽ ശിവ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അതിലും വലിയൊരു ഐശ്വര്യം വരാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാലം പറക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ വരും തലമുറകൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സുഹൃത്തുമായി ഐശ്വര്യം വരുന്നതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്.

കൂവളം തനിയെ വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ പൊട്ടിമുളച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കൂവളം വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. മറ്റൊരു ലക്ഷണം എന്നു പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാമ്യം അടുത്തുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബസ്മത്തിന്റെ മണം വരുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. തുടർന്ന് എന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *