ലോകം തന്നെ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടന്നു കിട്ടും

എത്ര വലിയ പ്രാർത്ഥനകളും നടന്ന് കിട്ടാനായി ദേവിയോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ സകല പ്രാർത്ഥനകളും ഭഗവതി കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില വഴിപാടുകൾ ചെയ്തു ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ നടക്കില്ല.

   

എന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ വഴിപാട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേവി തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങിവന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ള അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവമുള്ള ഒരു വഴിപാടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. രൂപത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആകാം .

ലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രമാകാൻ അങ്ങനെ ഏത് ദേവീ സ്വരൂപത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രമാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വഴിപാടാണ് ഈ പറയുന്നത്. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിപാടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആഴ്ചയിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകാം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മംഗളകരമായിട്ട് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാവുന്നതാണ് .

ആദ്യം തന്നെ സങ്കല്പമെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് സങ്കൽപ്പം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വഴിപാടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേർച്ചയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അമ്മയെ പോയി കണ്ട് ഞാൻ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് സങ്കല്പമെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *