ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ ഏറി കണ്ണീരിന്റെ വക്കിലാണോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എങ്കിൽ വരാഹിദേവിയോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ…

മനപ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെയായി പലരും വലയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈയൊരു കലി കാലത്തിലെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ പരിഹാര മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അഭയം തേടാവുന്ന അമ്മയാണ് പരാതിദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. ആദിപരാശക്തിയുടെ ലളിത ത്രിഫല സുന്ദരിയുടെ പടത്തലവിയാണ് പരാതി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത്.

   

വരാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. അമ്മയുടെ ആശിർവാദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉടൻതന്നെ ഫലം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. ഈയൊരു കലയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു ദേവിയാണ് പരാഹി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ വഴികളും അടയുന്ന സമയത്ത് മനസ്സുരുകി അമ്മയെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

പരാതി ദേവിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉണ്ട്. പരാതിദേവിയോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലുംവേറെ വഴികൾ ഇല്ല നമ്മുടെ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ മാനസികമായിട്ട് കടുത്ത ദുഃഖത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരാതിദേവിയോട് നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ എപ്പോഴും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പരാതിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി പാടില്ല എന്നതാണ്.

വരഹിദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ തകർന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഒരു അടിപൊളി മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധ്യമാകാത്ത അവസ്ഥ മൂലം ജീവിതത്തിൽ മുട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആണ്. അത്തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാണ് വജ്ര ഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. പരാജദേവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചമി തിദിയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *