വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് മഞ്ഞ അരളി നട്ട് വളർത്തൂ… സമ്പത്തും ധനവും കുമിഞ്ഞുകൂടും.

വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിനെ 8 ദിശകളാണ് ഉള്ളത്.  8 ദിശകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പ്രധാന ദിക്കുകൾ അതായത് കിഴക്ക്, വടക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക്. കൂടാതെ നാല് കോണുകൾ. കോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്മൂല, തെക്ക് കിഴക്ക് മുല, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല. ഈ 8 ദിശകളിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുവാൻ പാടില്ല. നാലു മൂലകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ്.

   

പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളും ആയി പങ്കുവെക്കുന്നത് ചില ചെടികളെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് മഞ്ഞ അരളി എന്നു പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അഅർഹിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പം ആണ്. സാധാരണയായി മഞ്ഞ അരളി എന്നും ശിവ അരളി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ഒരു ചെടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒന്നാണ്.

ഈ ഒരു മഞ്ഞ അരളി ചെടി ബഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പ്രീതി കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഭഗവാന്റെ ചിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മുരുക ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. ഈ ഒരു പൂവ് എവിടെയാണ് വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ട് ദിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ധനകരമായ സർവ്വ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഈശാനു കോൺ ആണ്.

ഈശാനു കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് കിഴക്ക്. വടക്ക് കിഴക്ക് പോലെയുള്ള പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സകല ഐശ്വര്യവും വന്നു കയറുന്ന ദിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാസ്തുപരമായി ഇത്തരത്തിലും വളരെയധികം ആകർഷണതീയം കൊണ്ടുവരുന്ന  നൽകുന്ന ചെടിയാണ് ഈ പറയുന്ന മഞ്ഞ അരളി എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നിൽക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *