കിഡ്നിയിൽ പ്രമേഹം കൂടുമ്പോൾ ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന ആരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയാതെ പോവല്ലേ…

പ്രേമേഹ രോഗം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിന് പുറകിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഈ ഒരു അസുഖം വരാതിരിക്കുവാനായി എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിച് പ്രതിരോധിക്കാത്തത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പ്രമേഹ രോഗം കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വൃക്ക സംബന്ധമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഒരു മൂർജിച്ച അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന സാഹചര്യം പല ആളുകളിലും കാണാറുണ്ട്.

   

പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാണുമ്പോൾ പലരീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കുന്നത്. പ്രമേഹരോഗം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വൃക്കസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ അനായാസം തന്നെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പറ്റും. അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ രീതികളും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു അസുഖം കാരണം ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യം തടയുവാൻ ആയിട്ടുള്ള വളരെ എഫക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഇന്ന് മോഡൽ മെഡിസിൻസിൽ ഉണ്ട്.

അത്തരം ഒരു രീതിയിൽ സയൻസ് പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും രോഗികൾക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ല. അതൊരുപക്ഷേ കൃത്യസമയത്ത് പരിശോധനകൾ ചെയ്യാത്തതുമൂലം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം അത്രയേറെ ഗൗരവം എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാകും. എന്ത്തന്നെ ആയിരുന്നാലും വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രമേഹ രോഗകാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം.

പ്രേമേഹം രോഗത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അത് ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കാതലായി പ്രമേഹ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ സംവിധാനത്തിൽ വേണ്ടത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഷുഗർ കണ്ട്രോൾ ആണ്. കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *