നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന നേരത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല… വലിയ ദോഷങ്ങൾക്കാണ് ഇടയാവുക.

വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയും സമൃദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സകലവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയും സുഖങ്ങളും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിറയും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഇതരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചേരുവാനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം.

   

ഐശ്വര്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും കുഴിഞ്ഞു പോവുകയില്ല. അതിനെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. മഹാലക്ഷ്മി സന്ദർശമായി നാം ആരാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നിലവിളക്ക്. ഐശ്വര്യദായികമാണ് നിലവിളിക്കിന്റെ പലകോണുകളും പല പ്രസിദ്ധമായ പ്രത്യേകത.

ത്രിമൂർത്തിയുടെ സാന്നിധ്യവും ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും കാരണമാകുന്നു. നിലവിളക്ക് കോളുത്തുന്നത് ആ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നതിനും ആ വീടിന് വെളിച്ചം തേടുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വീടിനെ ഐശ്വര്യ ഹാം ബാധ്യതകളും കണക്കനെയും ആപത്തുകളുമൊക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നു. പെൺപിള്ള ആളുകൾ ഒരു ഭവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന പല അറിവുകളും നമ്മൾ കാലാന്തരത്തിൽ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും കുടുംബത്തിനും തന്നെ ഐശ്വര്യമായി അത് സംബന്ധമായ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നതാണ്. വീട് വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വിളക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഐശ്വര്യവും ലക്ഷ്മിദേവിയും കുടികൊള്ളും എന്നതാണ്. വിളിക്കു ശേഷം ചപ്പുചവറുകള് യാതൊരു കാരണവശാലും വലിച്ചെറിയുകയോ സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യരുത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : ABC MALAYALAM ONE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *