നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും വശീകരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായും കാണുക…

ഒരു വശീകരണ മന്ത്രത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ മന്ത്രം നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. നിങ്ങൾ പേര് പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയോ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളെയോ ധനത്തെയോ വശീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്.

   

വളരെ നിസ്സാരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ഏവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നതുമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വശീകരണം. ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ വസ്തുക്കളാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനത്തോടെ കൂടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് ഇത്. ഇതിനായി നിങ്ങൾ വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടി ഇരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശം തന്നെയാണ്.

അശുദ്ധി സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ കൈകൾ താഴ്ത്തി മുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇരുകൈകളും ചേർത്ത് വച്ചുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈകൾ താഴ്ത്തുക. ആ കയ്യിൽ ശേഖരിക്കാവുന്ന അത്രയും വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ട് കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയെടുക്കുക.

അതിനുശേഷം ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് മുഖം വൃത്തിയായി കഴുകുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മന്ത്രം കൂടി ജപിക്കുക. ഈ മന്ത്രം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷിക്കേണ്ട വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷകനായി അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷകയായി എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാനായി. ഓം മുഖി രാജമുഖി പ്രജാവശ്യം മുഖി സർവ്വ വശ്യം കുരു കുരു പത്മാവതി ക്ലിൻ ഫട്ട് സ്വാഹ. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.