നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ എന്നും ചന്ദനം അണിയുന്നവരാണോ എന്നാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില സത്യങ്ങൾ

രാവിലെ കുളിച്ച് കുറിപ്പെടണം എന്നത് പണ്ടുമുതലുള്ള ആചാരമാണ് ആണായാലും പെണ്ണായാലും കുറി തൊടൽ നിർബന്ധം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നതൊക്കെ ആചരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഗ്രാമം പുലർച്ചയും ധരിക്കുന്നത് നാഡീശോധനത്തിനും രോഗനിവാരണത്തിനും തന്നെയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ചിലവ് കാരണം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് കർമ്മവും നിഷ്ഫലമാണ് എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു.

   

അശുദ്ധി കാലങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠാനപരമായ കുറിതടൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതും ആകുന്നു നെറ്റിത്തടമാണ് കുറി തൊടുന്നതിൽ പ്രധാന ഭാഗം വിദ്യയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര സ്ഥാനമായ ഈ സ്ഥാനത്ത് കുറി തൊടുമ്പോൾ അവിടെ ഈശ്വര ഉണരുന്നു കുളിച്ച് ശുദ്ധമായ ശേഷം വേണം കുറി തൊടുവാൻ ഭസ്മം പരമശിവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആകുന്നു ചന്ദനം വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ശക്തി അഥവാ ദേവിയുടെ ചിഹ്നം തന്നെ ആകുന്നു.

ധരിക്കുന്നത് ത്രിപുരസുന്ദരി സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സൂചനയാണ് എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിലകമാണ് ചന്ദനം വിദ്യയുടെ സ്ഥാനം കൂടിയായ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ലംബമായാണ് ചന്ദനം തൊടേണ്ടത്. വിദ്യയുടെ സ്ഥാനം കൂടിയായ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ലംബമായാണ് ചന്ദനം തൊടേണ്ടത്. സൂക്ഷ്മനാ നടിയുടെ പ്രതീകമായാണ് ചന്ദനക്കുറി മുകളിലേക്ക്.

എണയുന്നത് മോതിരവിരൽ ചന്ദനം തൊടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഉണർത്തിനേയും മനസ്സിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും ചന്ദനം തൊടുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അവശേഷിക്കുന്നതാണ് ആത്മ തത്വം ശിവൻ ഈ പരമ തത്വമാണ് ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഭസ്മം അണിയണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം സന്യാസി മാത്രമേ മൂന്നു കുറി അണിയുവാൻ പാടുള്ളൂ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *