ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദർശനത്തിനായി നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള വലിയ തെളിവുകളാണ് ഇതെല്ലാം

നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് ഭഗവാൻ കൂടി നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ തിരുനടയിൽ എത്തുവാൻ ഏവർക്കും സാധിക്കു, അടുത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുവാൻ സമയമായി എന്ന രീതിയിലും പല രീതിയിൽ നാം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും മടിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

   

സ്വപ്നത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം അഥവാ അടുത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതീവ ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നതും അതീവ ശുഭകരമാണ് എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കേണ്ടത് ആണ്.ഇങ്ങനെ ദർശനത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കാട്ടിത്തരുന്നത് കാരണം നിങ്ങളെ കാണുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.

നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുവായൂരിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ തൊഴുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കൂ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതീവ ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് .

അറിയാതെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നാം പറയുകയും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും മന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു സൂചന തന്നെയാകുന്നു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ ക്ഷേത്രദർശനത്തിനായി വിളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *