സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണോ എന്നാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക

നമ്മളെല്ലാവരും ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് പലതരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ചില സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട വളരെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു ഉണർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ സ്വപ്നം തീർന്നു പോയല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും. ഓരോ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ഓരോ അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ആചാര്യന്മാർ ഒക്കെ ഓരോ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്വപ്നവും.

   

കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചിലർക്കെങ്കിലും അത് തുടരത്തുടരെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശിവഭഗവാനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ തൊഴുതു നിൽക്കുന്നതായിട്ട്.

ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ വിചിത്രമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സ്വപ്നങ്ങളും. നമ്മളറിയേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഭഗവതിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നന്ദി പറയണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കൂടി മക്കളുള്ള ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ.

നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് നമ്മൾക്ക് ദർശനം നൽകിയത്. തിരുനടയിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു അതിൽപരം പുണ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത കോടാനുകോടി മക്കളിൽ ഒരുവൻ ആയതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം ആ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നന്ദി പറയുക. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *