പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിന് സാധ്യതയുള്ള 8 നക്ഷത്രക്കാർ… കത്തിജ്യലിക്കും ഇവർ. | 8 Nakshatras Will Burn.

8 Nakshatras Will Burn. : 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും അതിന്റെതായ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്വഭാവം എന്നുണ്ട്. നക്ഷത്രത്തിൽ പൂജാദിനമാകുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത വഴികളെയും ജീവിതത്തെയും ഒക്കെ നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ്ട് 70 ശതമാനത്തോളം ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെയും അടിസ്ഥാനസമാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്.

   

ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിന് സാധ്യതയുള്ള എട്ടു നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചാണ്. അടിസ്ഥാന സംഭവപ്രകാരം 8 നക്ഷത്രങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്. പരസ്പരം ബന്ധം കാരണം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നം മറികടക്കുവാനായി എന്ത് പരിഹാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും നോക്കാം. പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ജാതകത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ വരുന്ന ഗ്രഹത്തെ പറ്റിയാണ്.

അതായത് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നീജഗ്രഹ സ്വാധീനവും കൂടാതെ ശുക്രൻ്റെ അല്ലെങ്കിലും വ്യാഴത്തിന് ദോഷമുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് പരസ്ത്രീ ബന്ധം ഉറപ്പാണ്. സാഹചര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ പരിഹാരവും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രോഹിണി നക്ഷത്രം ആണ്. രോഹിണി നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് സ്നേഹം വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നവരാണ്.

ഒരു പ്രത്യേക കാന്തിക ശക്തിയുള്ള നക്ഷത്രക്കാരാണ് ഇവർ. സ്വന്തം ഉറച്ച ബോധ്യവും അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുവാനും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് ഉള്ളവരാണ് നക്ഷത്രക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രേവതിയാണ്. കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *