നാളെ ഏപ്രിൽ ഒന്ന്… ഈ നാളുകാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക!! ഇനി കൈവരുവാൻ പോകുന്നത് വലിയ അനർത്ഥങ്ങളിലൂടെയുള്ള സൗഭാഗ്യം; ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഏപ്രിൽ മാസം നാളെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ്റൊരു മാസം കൂടിയും കടന്നു വരികയാണ്. മീനം മാസത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി അതായത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ആദ്യ പകുതി  വിഷുവിന്റെ മുൻപ് വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചില നാളുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം നല്ല കാലവും എന്നാൽ ചില  സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അപകടകരമായിട്ടുള്ള സമയവും കൂടിയാണ്.

   

ഈ പറയുവാൻ പോകുന്ന ചില നക്ഷത്രക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചില നാളുകാര് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും പറയുക അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം. ശ്വേതാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ സമയത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാഴ്ച കാലം നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ  അപകടങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസിന് സമൃദ്ധം ഒക്കെ വന്നുചേരുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.

അപ്പോൾ ആ നക്ഷത്രക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചോതി നക്ഷത്രം ആണ്. ചോദ്യ നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള വീഷിച്ചകൾ പലതരത്തിലുള്ള ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ. അതിന് കാരണം ആകുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തികൾ.

ഒക്കെ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയമാണ്. ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഇവരിൽ അതികം ശ്രദ്ധ  നൽകണമെന്നുള്ളതാണ്. ചോതി നക്ഷത്രക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയുക. തീർച്ചയായും അവർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ  ഇവരിൽ വന്ന് ചേരുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ മാറി പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *