ഏകാദശി ദിവസം നെല്ലിക്ക കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർഥിക്കൂ!! അതിസമ്പന്ന യോഗം ഫലം വന്നുചേരും.

കുംഭമാസത്തിലെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ ദിവസത്തിലേക്ക് ആണ് നാം ഓരോരുത്തരും പ്രവേശിക്കുന്നത്. ആമലക്കി ഏകാദശി അഥവാ തിരുനാവായ ഏകദേശി എന്നതിനെക്കുറിചാണ്. നാളത്തെ ദിവസം ഏകാദശി ദിവസം ആണ്. ഏകാദശി ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വ്രതങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ആയിട്ടുള്ള വ്രതം. നമ്മുടെ 7 ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും പാപങ്ങളും ഭഗവാനോട് ഏറ്റുപറഞാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പാപമോശം തരുന്ന ആ പുണ്യ ദിവസമാണ് ഏകദേശി എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഒരു വർഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് 24 മുതൽ 26 വരെ ഏകദേശികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഏകദേശി വൃതം എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈശ്വരാ ദിനം അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ അനേകം ജന്മങ്ങളിലെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകി കളഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിക്ക് സന്താന പരമ്പരകൾക്ക് കുടുംബത്തിന് എല്ലാം സർവ്വ ഐശ്വര്യം വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ്.

ഏകദേശം ദിവസം രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി ക്ഷേത്രദർശനം ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് തന്നെ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈയൊരു ഏകദേശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനും നെല്ലിക്കയുമായുള്ള ബന്ധമാണ്. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച എന്ന ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് അറിഞ്ഞ് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

വിഷു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെ രാവിലെ നിലവിളക്ക് ഒരുമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവർ ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ നെല്ലിക്ക ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന മുൻപിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യം നിങ്ങളിൽ വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit :  Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *