ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഷഷ്ടി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഐശ്വര്യം തന്നെ വന്നുചേരും

ചിങ്ങ മാസത്തിലെ ഷഷ്ടി വളരെയേറെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് അത്. എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം. ഈ ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മൾ വ്രതം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഒക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്.

   

ദേവി പ്രീതിക്കും സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രീതിക്കും ഒരുപോലെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഈ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്ദേ. വി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അതുപോലെ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെക്ക് ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവരുന്നു.

മുരുക സ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതു രാഗവും സാധിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് അത്രയേറെ അനുഗ്രഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടി ആയതിനാൽ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്.

ഇന്നേദിവസം ക്ഷേത്രദർശനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല പകലുറക്കം നമ്മൾ തീർത്തും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അന്നേദിവസം മൊത്തം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയേറെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ വ്രതം എടുത്ത പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഷഷ്ടി എന്നു പറയുന്നത് അത്രയേറെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ്. ഇന്നേദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ത്രി മധുരം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ ശുഭകരമാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *