പരമശിവൻ തരുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലകാലം വരാൻ പോകുന്നു

സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ഈ ഭൂമിയുടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നാഥനാണ് ശിവഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ലോകത്ത് ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വന്നുചേരുന്ന വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വന്നുചേരുന്ന വ്യക്തികളിൽ നല്ലകാലം വരുന്നതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ വീട്ടിലും ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

   

ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിവപുരാണ പ്രകാരം കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം വന്നുചേരാൻ പോവുകയാണ്. മഹാദേവന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാം വന്നുചേരാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് ബ്രഹ്മ മൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം ഉണരുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രക്കല കാണാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം.

അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്നാം പിറദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അമാവാസി കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം പിറ കാണുന്നത്. അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു വെളുത്ത കാളയെ കാണുന്നത്. ശകുനശാസ്ത്രപ്രകാരം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശകുനം ഉണ്ടാകുന്നത് രാജയോഗം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *