നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ എന്നാൽ ഇതാണ് അതിനുള്ള കാരണം

സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഈ ഭൂമിയുടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ശിവഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ചില സൂചനകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നത്.

   

തന്നെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പിനെ തുടരെത്തുടരെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വീട്ടിനടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല .

ചെറിയ ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കൺകുളിർക്കെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലതരത്തിലുള്ള വഴിപാടുകളും ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും മുഖ്യമന്ത്രി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെതും സ്വപ്നമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് സ്വപ്നദർശനം ചില സമയങ്ങളിൽ നൽകാറുണ്ട്ഇ. ത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം കളിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൈപിടിച്ചു നടക്കുന്നതായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ദേഷിക്കുന്നതായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വഴക്കു പറയുന്നതായിട്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം നമ്മൾ അനുഗ്രഹം തേടുന്നതായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ തലയിൽ തലോടുന്നതായിട്ട എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണെന്ന് എന്നുവേണം കരുതാൻ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനാണ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *