ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹമോ ചിത്രവും നിങ്ങൾ ഈ ദിശയിലാണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ചിത്രമോ വിഗ്രഹമോ എങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ വിഷമം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത സമയത്ത് കണ്ണുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ദുഃഖം എല്ലാം അലിഞ്ഞു ഇല്ലാതാന പ്രയാസമെല്ലാം മാറുന്നത് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും.

   

അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ വിഗ്രഹം വീട്ടിൽ തെറ്റായ ദിശകളിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ വയ്ക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞുതരുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക.

അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം തരുന്ന ദിക്റ് പറയുന്നത് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ്. നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് പാലിക്കണം കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം ഈ രണ്ടു ദിശകളിൽ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദിശകളിലോട്ടും വരുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഫോട്ടോ വയ്ക്കുന്നതിന് ഉചിതം അല്ല എന്നുള്ളതാണ്.

രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ചിത്രം വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭിത്തിയിലേക്ക് സാറിന് ചിത്രം വയ്ക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ ബാത്റൂമിന്റെ ഭിത്തി വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും ഇത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മറുപുറം ബാത്റൂമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ചുവരുകളിൽ ഇത് വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായിട്ട് വാസ്തുപരമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *