ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് വലിയ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഈ പറയുന്നത്

ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആ തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഏവർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ മുൻപിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ നാം വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം ഭഗവാന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ചിലരുടെ എല്ലാവരുടെയും വിചാരണം.

   

ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ കാരണമല്ല ഞാൻ കാരണം തന്നെയാണ് അമ്പലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെതന്നെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ കാണാം എന്നൊക്കെയാണ് ചിലരുടെയെങ്കിലും വിചാരം എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അത്തരത്തിൽ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുൻപിലേക്ക് വരാനുള്ളസാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്.

അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം നാക്കിൽ വരുക അതായത് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം എന്നു പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കരുതാൻ ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *