നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ അഞ്ചു ചെടികൾ തഴച്ചു വളരാറുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈശ്വരാധീനം പതിമടങ്ങാണ്!! അറിയാതെ പോകല്ലേ.

ഈശ്വര ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം എനില്ല. ഈശ്വര ദിനം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രയത്നവും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ നന്മയെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഈശ്വര ദിനം ഉണ്ടാകുവാൻ ആയിട്ട് ധാരാളം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. ഒരുപാട് പുണ്യകരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധത വെച്ച് പുലർത്തണം. അതുപോലെതന്നെ ഏതൊരു വിഷയം നമ്മൾ ചെയ്താലും അതിൽ ആത്മാർത്ഥത ആ ഒരു സത്യസന്ധ്യയുടെ അംശം എല്ലാം ഉണ്ടാകണം.

   

അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈശോരാധിപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള വൃക്ഷലതാദികൾ എല്ലാം നട്ടുവളർത്തുകയും വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാം ചെടികളും വീട്ടിൽ വളരണം എന്നില്ല. ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ഉള്ള ചില ചെടികൾ എല്ലാ വീട്ടിലും വളരില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ. ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ചെടികൾ തഴച്ച് വളരുകയുള്ളൂ.

ചില സമയങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ചെടികൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രയേറെ നോക്കിയാലും അത് വളരാതെ നശിച്ചു പോകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും ലക്ഷ്മി കടാക്ഷവും ആ ഒരു ചൈതന്യമുള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു ചെടികൾ എല്ലാം വളരുന്നതായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം വളരെയേറെ കുടികൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ ശങ്കുപുഷ്പം തഴച്ചു വളരും. നീല നിറത്തിലുള്ള ചങ്ക് പുഷ്പത്തിന്റെ പൂവ് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൽപരം ഭാഗ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം നമ്മളെ തേടി എത്തും. വീട്ടിൽ വളർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക വളരുകയാണ് എങ്കിൽ ഈശ്വരാ ദിനം വർദ്ധിക്കുവാനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുവാനും കാരണമാകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *