ഈയൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ ജീവിതത്തിലെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം

നാം ഭഗവാനോട് അത്രമേൽ അടുക്കുന്നതുമാണ് അതിനാൽ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിവായ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കൃത്യമായി എടുക്കേണ്ട ഏകാദശിയാണ് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി. ഗുരുവായൂർ ഏകദേശം എടുക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വ്രതം എടുക്കുന്നവരും എടുക്കാതെ ഭഗവാനെ തൊടാൻ വരുന്നവരും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വ്രതം എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും.

   

എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്അ. ത്തരം ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയുന്നു മത്സ്യം മാംസം ലഹരി എന്നിവ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരാതെ ഇരിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും നാം അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒന്നുതന്നെയാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

മറ്റൊരു കാര്യം വിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് എന്നതാണ് വസ്തുവം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിയിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ നൽകാതെ ഇരിക്കുന്നതും ആണ് അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. എപ്പോഴും പൂജാമുറി വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന കാര്യവും നാം ചെയ്യേണ്ടത്.

ഭഗവാന്റെ ചിത്രം വിഗ്രഹം എന്നിവ വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ദിവസം വളരെയേറെ ഭക്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടെ വ്രതം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.