വീട്ടിൽ ക്ലോക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന ദിശ ശരിയല്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾക്കാണ് വിദേയ മാവുക… അറിയാതെ പോവല്ലെ.

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ക്ലോക്കിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കണം. എവിടെ ആകുവാൻ പാടില്ല എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പലരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലോക്കിന്റെ വാസ്തുശാസ്ത്രം അറിയാതെ വെക്കുകയും ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ വന്നുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് വീട്ടിലെ ക്ലോക്കിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നാണ്.

   

ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആകാത്ത ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഘടികാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ക്ലോക്ക് വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും മുക സാക്ഷിയാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ നേരം അതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.

സമയമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒന്നുംതന്നെ ചെയ്യുവാനായി സാധിക്കില്ല. സമയം നോക്കുന്ന ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് എന്നത് വളരെ പവിത്രതയോട് കൂടി സൂക്ഷികേണ്ട ഒന്നാണ്. ക്ലോക്കിൽ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഇത് വലിയ അദോഷങ്ങൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കുക. അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടിയ ക്ലോക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ വെക്കരുത്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ ക്ലോക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയാണ്.

എങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും റൂമിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആളെ കാണുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് വേണം ക്ലോക്ക് സൂക്ഷിക്കുവാൻ. പ്രവർത്തനരഹിതമായ ക്ലോക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. പ്രധാന വാതിലിന് നേരെ യാതൊരു കാരണവശാലും ക്ലോക്ക് വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *