പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ….എങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറികടക്കാം.

നമ്മളിൽ ഒരു 10% ആളുകളിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ. എന്താണ് പിത്തരസം. ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് ദഹിക്കുവാൻ ആയി കരളിൽ നിന്നും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദഹന രസമാണ് പിത്തം. അത് കരളിന്റെ പിത്തനാളി വഴി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി അഥവാ നമ്മുടെ ആക്നി ഗ്രന്ഥിയുമായി ജോയിന്റ് ചെയ്ത് താഴെ കുടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് പിത്തരസം. ഒരു ലിറ്റർ വരെ കരളിൽ നിന്ന് പിത്തം ഡെയിലി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്ന അവയവമാണ് പിത്തസഞ്ചി.

   

ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആളുകളിൽ ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഏതൊരു അസുഖം ഏറെ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് 70 മുതൽ 80ശതമാനം ആളുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. സഞ്ജയ് നമ്മുടെ വയറിന്റെ വലതുവശത്ത് ആയി കരളിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സാധാരണയായി പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത്.

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ കാരണം അമിതമായ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് മൂലവും സർവ്വശക്തനായ ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സഞ്ചിയിൽ കല്ലുകൾ വരുന്നത്. അമിതവണ്ണം അമിതമായിട്ടുള്ള കോഴിപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം വിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ല് രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണം ആകുന്നു. സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭകാലത്ത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലാതെ ഓർമ്മകളുടെ വിദ്യാലയം മൂലം സഞ്ജയുടെ ചലനത്തിൽ അതായത് അതിന്റെ വികാസവും ചുരുക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലവും പിത്താസഞ്ചിയിൽ കല്ലുകൾ കാണാറുണ്ട്.

ചെറുപ്പക്കാരിൽ നമ്മുടെ രക്തകോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ഇത് കാണാറുണ്ട്. എന്നുള്ള അസംഭരണമായ ഭാരം കുറയുന്നതും കല്ലുകൾ വരുവാനുള്ള ഒരു കാരണമായി മാറാറുണ്ട്. ചില കല്ലുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല. കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *