നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കണ്ണുനീർ തോരുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ

മൂന്നാം നാളിലാണ് നമ്മൾ എത്തിനിൽക്കുന്നത് വലിയൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്സാ. ക്ഷാൽ പരമേശ്വരൻ മഹാദേവന്റെ സാന്നിധ്യം ഭൂമിയിലുള്ള ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ന് മൂന്നാം പിറയും കൂടെ ചേർന്നു വരുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ അതിവിശിഷ്ടം ആയിട്ടുള്ള ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്അ. തുകൊണ്ട് തന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീ മുരുകന്റെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാണ്.

   

വ്രതം എടുക്കുന്നവരും വ്രതം എടുക്കാത്തവരും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നാമങ്ങൾ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിളക്കുവെച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ ശ്രേഷ്ടം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ കണ്ണീര് തോരാനായിട്ട്.

നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരാണ് വല്ലാതെ ദുരിതങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കണ്ണീരും ദുഃഖവും തീർന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വന്നു നിറയാൻ ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും.

ദീർഘനാളായിട്ട് രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ കൊണ്ട് വലയുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗശാന്തി ലഭിക്കുവാൻ ആയിട്ട് ദീർഘായുസ്സ് നേടിയെടുക്കാൻ ആയിട്ട് ദീർഘായുസ്സ് ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.