ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കൈയ്യിൽ നോക്കി ജപിക്കേണ്ട ശിവ മന്ത്രം… ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ!! അത്ഭുതം നടക്കും തീർച്ച.

ജഗത് പിതാവാണ് പരമശിവൻ. ജഗത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലകങ്ങളുടെയും നാഥനും ആശ്രയവും ആണ് പരമശിവൻ. അതിനാൽ തന്നെ മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തും നിഷ്പ്രയാസം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എത്ര വലിയ തടസ്സവും മാറുന്നത് ആകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയ്ക്കും ദുരിതങ്ങൾ മാറുവാനും ഭഗവാൻ ആണ് ഏക ആശ്രയം. ഭഗവാനെന്ന് എല്ലാം ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആകുന്നു.

   

പരമശിവന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ നിത്യവും ക്ഷമിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം തന്നെ ആകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ചില മന്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ചില മന്ത്രങ്ങൾ പ്രത്യേക സമയത്ത് ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച കൈവരിക്കുവാനായി സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ അതിനാൽ എത്ര വലിയ വിഷമതകൾ മാറുവാനും ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുവാനും ഒരു മന്ത്രം അതി വിശേഷം തന്നെയാണ്.

മന്ത്രം ഏതാണ് എന്നും എപ്രകാരം ആണ് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത് എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഏതൊരു മന്ത്രം ജനിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വേണം മന്ത്രം ജഭിക്കുവാൻ. ഏത് മന്ത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും നിർബന്ധമായും വേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ശരീര ശുദ്ധി ആകുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം ആണ് മനശുദ്ധിയാണ്. ഈ രണ്ടു കാര്യവും അനിവാര്യം തന്നെ ആകുന്നു. ചിന്തകൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് വിഷമതകൾ ദുഃഖം രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന ചിന്തയുടെ ഒരിക്കലും ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കരുത്.

ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ നാം ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാൽ തന്നെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത അരുത്. സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെയും കൂടെ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഈ മന്ത്രം ക്ഷമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും നടക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾkkayi മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *