വേലികളിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ ചെടി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ…ഇനി ഈ ചെടി എവിടെ കണ്ടാലും പറിച്ചുകൊണ്ട് പോരെ അത്രയേറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ആണ് ഈ ചെടിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്…