ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാലം വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഭഗവാൻ കാട്ടിത്തരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ

ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് നല്ല സമയം തുടങ്ങാറായി എന്ന സൂചനയായി കണക്കാക്കാം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ധനികനെ ദരിദ്രനായും ധനികനാക്കി മാറ്റുവാൻ സമയത്തിന് സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പോലും ഇതേക്കുറിച്ച് പരാമർശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമയം തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും തീരുമാനിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരാൾക്ക് സുഖമല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം.

   

തീരുമാനിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരാൾക്ക് സുഖമല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ബ്രഹ്മമൂർത്ത സമയത്ത് തന്നെ കണ്ണുകൾ തനിയെ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വഴി നയിക്കുന്നത് പോലെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ നമുക്ക് അടുത്ത തന്നെ നല്ല സമയം വരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിച്ച പുഷ്പം.

നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ താഴെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം സഫലമാകും എന്നും നല്ലകാലം അടുത്തുതന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അർത്ഥം. രാവിലെ എണീറ്റ് കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ പ്രസന്നമായ മുഖം കാണുകയും ഇത് തുടർച്ചയായി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടി കാണുകയാണെങ്കിൽ നല്ലകാലം തുടങ്ങുവാൻ സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പെട്ടെന്ന് നാം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയുകയാണെങ്കിൽ.

നമ്മെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നും ഉടൻതന്നെ എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും മാറും എന്നാണ് അർത്ഥം. സ്വപ്നത്തിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണുവാൻ സാധിച്ചാൽ ഇതും നല്ലകാലം വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായി കാണുന്നു. നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവർ നമുക്ക് തരുവാൻ പണവുമായി വരുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ശുഭ ലക്ഷണം ആണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *