ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ എന്നാൽ നല്ലകാലം നിങ്ങൾക്ക് വരുമെന്നുള്ളത് തീർച്ച .

ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് സാധിച്ചു കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പു തന്നെയാണ്. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാൻ കേൾക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുതന്നെയാണ് അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിനുമുമ്പ് ശിവ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

   

ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാലം വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രധാനമായും തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനെ കാണുന്നതാണ് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുകയും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കാണുകയും ചെയ്യുകയാണ്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. ശിവ ഭഗവാൻ കാട്ടിത്തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇത്. അതിനാൽ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യം ഇവർ കേൾക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വെള്ള കാളയെ കാണുന്നത്. വെള്ള കള എന്നു പറയുമ്പോൾ നന്ദിദേവനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശിവന്റെ ഏറ്റവും ഭക്തരിൽ ഒരാളാണ് നന്ദിദേവൻ നന്ദിദേവനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുതന്നെ വേണമെങ്കിലും സാധിക്കും അതിൽ.

അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് നല്ലകാലം മുമ്പ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ കാണുന്നത് വളരെയേറെ ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളക്കാളേ കാണുന്നത് വളരെയേറെ ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം സാധിച്ചു കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *