ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ നടന്ന മഹാ അത്ഭുതം

കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊച്ചി നഗരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചോറ്റാനിക്കരയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അതിപ്രസിദ്ധമാകുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എപ്രകാരം ദേവിയെ വിളിച്ചാലും ദേവി വിളി കേൾക്കും എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാകുന്നു. ഓരോ ഭക്തരുടെയും.

   

അനുഭവമാണ് ഇത്. മകംതൊഴിൽ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ മകൻ തൊടൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇന്നേദിവസം ദേവിയുടെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നത് പുണ്യമായി പക്കർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നത് പുണ്യതന്നെയാണ് ഈ കാരണത്താൽ തന്നെ അനേകം ഇന്നേദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഈ സമയം അതിനാൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

അടുത്തകാലത്തായി മകൻ തൊഴിലിൽ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു ദേവിയുടെ ശക്തി എന്താണ് എന്ന് ഒരു വിശ്വാസിയെ മനസ്സിലാക്കും വിധമായിരുന്നു ആ കാര്യം സംഭവിച്ചത് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി മനസ്സിലാക്കാ. അമ്മയുടെ കോടതിയിൽ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ അധികാരസ്ഥാനമാണ് ഇത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് നീതി നിർണയിക്കുന്നത് അമ്മ തന്നെയാണ്.

കാരണം ശിക്ഷാ ഉറപ്പായും തൽക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരിക്കൽ നാളിൽ അമ്മയുടെ ദർശനത്തിനായി വന്ന ഒരു യുവതിക്ക് ഒരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായി. വിശ്വാസത്തോടെ അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം തിരികെ പോകുവാനായി ഇറങ്ങുവാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *