നിങ്ങടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ

ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കണേ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ പലർക്കും അത് സാധിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയാൻ ഒക്കെ തന്നെ ഒരുങ്ങാറുണ്ട് എന്നാൽ അവരെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു അതേപോലെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നാം അങ്ങനെ നന്ദി പറയാനോ ഒന്നിനായി.

   

നമ്മൾ ചെല്ലാറില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടകാലം സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കഷ്ടകാലം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്ദി പറയാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഓർമിക്കുക ഏതൊരു കാര്യം സാധിക്കുന്നതിനായിട്ടും.

ഗണപതിയുടെ പ്രീതി അത്യാവിശം തന്നെയാണ് ഗണപതിയുടെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരുടെ ആരോട് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു നോക്കൂ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായാലും നമ്പൂതിരിമാരായ ആരൊക്കെയായാലും അവരെല്ലാം പറയുക നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗണപതിയുടെ.

പ്രീതി അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവരും പറയുക അതിനെ ഗണപതിയോട് നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഗണപതിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വഴിപാട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്യുക. അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടുന്നതിനും ഇതിലും വലിയ ഒരു മാർഗ്ഗം ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *