നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചൂല് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്… ചൂലിന്റെ അടുക്കൽ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ കുടുംബം മുടിഞ് കുട്ടിച്ചോറാകും.

ഏവരുടെയും വീടുകളിൽ ചൂല് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ചൂല് വിശേഷപ്പെട്ട വസ്തു എന്ന് പറയുവാനായി സാധിക്കും. ചൂല് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ മാലിന്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വസ്തു തന്നെ ആകുന്നു. കൂടാതെ ലക്ഷ്മിദേവിയുമായി അഭേദ്യമുള്ള ഒരു ബന്ധം ചൂലിനെ ഉണ്ട്. ചൂല് വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പുല്ലിനെ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം നാം നൽകേണ്ടതും ആണ്.

   

ഇതിന് ചൂല് വെക്കുമ്പോൾ ചൂലിന്റെ അടുത്ത് ചില വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുന്നത് വളരെ ദോഷകരം തന്നെ ആകുന്നു. ലക്ഷ്മി കോപത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതിലൂടെ വീടുകളിൽ സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നുചേരുന്നു. ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ ഏതലമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചൂല് അഴുക്കപ്പിടിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു ചൂല് വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ വീടുകളിൽ ചൂല് സൂക്ഷിക്കുവാനായി പാടുള്ളൂ.

ചൂട് ചൂലിൽ അഴുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ കഴുകാതെ വയ്ക്കരുത് എന്നതാണ് വിശ്വാസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻപ് പരാമർശിച്ചത് പോലെ തന്നെ ചൂല് എപ്പോഴും കഴുത്തിൽ തന്നെ വയ്ക്കുവാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക. വൃത്തിയായി എപ്പോഴും സൂര്യ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ആ വീടുകളിൽ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്നു. നാം ചൂല് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ കോപത്തിന് കാരണം ആകുന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ വീടുകളിൽ ദുരിതങ്ങൾ വന്നുചേരും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഏറെ പരിഹാരം മാർഗ്ഗം. ചൂല് എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം വയ്ക്കുക എപ്പോഴും ചൂലിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ദോഷകരം തന്നെ ആകുന്നു. അതിനാൽ എവിടെയാണോ ചൂല് നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്.കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : ക്ഷേത്ര പുരാണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *