നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ മൂകാംബിക ദേവി വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതാൻ

നാലു പ്രധാനപ്പെട്ട അംബികമാരിൽ ഒന്നാണ് മൂകാംബിക. ദേവി പരാശക്തി ദേവിയുടെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളായ മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാ സരസ്വതി എന്നിവരുടെ സമന്വയമാണ്. ദേവി ഈ മൂന്ന് ഭാവങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി ദേവിയുടെ ഈ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നു. ഏത് ഭാവത്തിൽ ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നുവോ ആ ഭാവത്തിൽ ദേവി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും.

   

എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട്. നൽകുന്നതാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം ത്രിമൂർത്തികളാണ് ഇവിടെ ദേവിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്നാണ് വിശ്വാസം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നീട് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടെയെത്തി ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എന്നും ഐതിഹ്യം ഉണ്ട്. ദേവി തന്റെ ഭക്തരെ വിളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. വിളിച്ചാൽ മാത്രം മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്.

എത്ര തന്നെ അവിടേയ്ക്ക് പോകുവാനായി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്താലും ദേവി നമ്മെ വിളിക്കാതെ നാം ഒരിക്കലും അവിടെ എത്തുന്നതല്ല..ദേ ദേവി തന്റെ ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും ദർശനം നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആകുന്നു. ആ സമയം മാത്രമേ അവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും അല്ലാത്തപക്ഷം എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അവിടെ നാം എത്തിച്ചേരുന്നതല്ല.

ദേവി നമ്മുടെ ദർശനത്തിനായി വിളിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ഇനി മനസ്സിലാക്കാം. ദേവി ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും ദേവിയുടെ ചിന്ത ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ചിലർക്ക് എപ്പോഴും മൂകാംബിക ദേവിയെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിലും ദേവിയുടെ ചിന്തകൾ ഇവരുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കുന്നത് ആകുന്നു. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *