ഗുരുവായൂരപ്പൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സന്തോഷിക്കുക

ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകുന്ന ചില വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കില്ല കാരണം ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്.ഭഗവാനെ എല്ലാ ഭക്തരെയും അവരെ ഇഷ്ടമാണ്. മാത്രമല്ല ഏതൊരു പ്രശ്നസമയത്തും അവർ ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിപ്പുറത്തെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. തന്റെ ഭക്തർ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് .

   

അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. സിലബസ് ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. അതിരാ പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ആ കാര്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആകാം. എന്നാൽ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ സാധിക്കാതെ നീട്ടി നീട്ടി ഇടുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നാം.

ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്ന ദൂരത്ത് ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടാത്ത പോലെ തോന്നും. അത് ആരെയും ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭഗവാൻ മറ്റെവിടെവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ വാസ്തവം. ചിലർക്കെങ്കിലും സുഖദുഃഖങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് .

എന്നാൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമോ ഭഗവാന്റെ നാമമോ ആശ്വാസവാക്ക് പറയണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കരുതുക അത് ഭഗവാന്റെ സാമൂഹ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിലും വന്ന ചേരുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ വയസ്സായ ഒരു രൂപത്തിൽ ചിലർക്ക് കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *