മനസ്സിൽ ഈ ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ച് വഴിപാട് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകും

വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഗുരുവായൂർ പോയവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ചൈതന്യം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം ഇനി ഗുരുവായൂർ പോവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് മുഴുവൻ ജീവിത അവസാനം വരെ ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും.

   

ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടത്തിത്തരുന്നതാണ്.. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പുറത്ത് കെട്ടിപ്പടുത്തതാണ് ചിലർക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ അവര് വിചാരിച്ചപോലെ അവർ വിചാരിച്ച നേരത്ത് സർവമംഗളമായി നടന്നു കിട്ടുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഒരു തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും.

ഒരു കാര്യം നടന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്മിഷൻ നടന്നു കിട്ടുന്ന ആകാൻ പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്ന ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് നടത്തിത്തരും ചിലര് പരിഹസിക്കും..നമ്മൾ ചെയ്യണം ബാക്കി എല്ലാം ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളാം നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന പരിസരം.

ഒരു മനുഷ്യ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ബാക്കി ഭഗവാൻ തുറന്നു കിട്ടും ഓരോ കഥക്കും നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും. ഭഗവാനെ ഇത് നടത്തിയേക്കാം എന്നുള്ളത് പറയുക അതിനുശേഷം കാര്യം നടന്നു കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *