നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കന്നിമൂലയിൽ പ്രധാന മുറിയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായും ഇത് സൂക്ഷിക്കുക

നാം ഓരോരുത്തരും വീടുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വാസ്തു എന്നു പറയുന്നത് വാസ്തുപ്രകാരമാണ് ഓരോ വീടുകളും നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാൽ വാസ്തുവിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റോ കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വീടിലുള്ള ആളുകളെയും വീട്ടുകാരെയും ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുതന്നെയാണ് അതിനാൽ ആ വീട്ടിലെ നന്മയ്ക്കായാലും തിന്മയ്ക്ക് ആയാലും വാസ്തുവിലെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനം.

   

അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ച്ചയും നിർണയിക്കുന്നത്. വാസ്തുപ്രകാരം കന്നിമൂല എന്നു പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമാണ് വാസ്തുവിൽ നൽകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കന്നിമൂല കൃത്യമായി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ ഏറെ ദുഃഖപൂർണ്ണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

കന്നിമൂല ഭാഗത്താണ് പ്രധാനമായും പ്രധാന കിടപ്പുമുറികൾ വരാറ്. തെക്കോട്ട് തലവച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ കന്നിമൂലയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്.തെക്കോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എണീക്കാനായി സാധിക്കും എന്നാൽ വടക്കോട്ടാണ് നിങ്ങൾ തലവച്ച് കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.

ആ കിടക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വയസ്സായ വ്യക്തികളൊക്കെ ഒരിക്കലും വടക്കോട്ട് തലക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആ വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ച തന്നെയാണ്. വയസ്സായ അമ്മമാരുടെ മുറി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മുറിയൊക്കെയായി ഈയൊരു റൂമിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *